Menu

1. Definicje

Administrator - firma P.P.H.U. "ANTA" s.c. Restauracja Smak Regionu, właściciel serwisu www.smakregionu.com, adres: 43-250 Pawłowice, ul. Katowicka 15, NIP: 6381001671.
Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym: IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Serwis - strona internetowy www.smakregionu.com prowadzony przez Administratora.
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług lub funkcjonalności Serwisu.

2. Przetwarzanie danych osobowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

3.Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W trakcie korzystania z Serwisu automatycznie, przy użyciu systemów informatycznych gromadzone są dane osobowe Użytkownika (np. adres IP urządzenia Użytkownika w logach systemowych serwera). Dodatkowo informacje gromadzone są za pośrednictwem plików cookies, w tym narzędzi Google Analytics w celu monitorowania ruchu na stronie internetowej. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod adresem: policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • prowadzonych analiz i statystyk - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Odbiorcy danych osobowych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych (hosting). Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom (np. prokuratura, Policja) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie podania takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej.

5. Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Użytkownik prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Kontakt

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Użytkownikowi praw, skontaktuj się z Administratorem:

  • drogą mailową na adres: restauracja@smakregionu.com
  • listownie na adres pocztowy: P.P.H.U. "ANTA" s.c. Restauracja Smak Regionu, ul. Katowicka 15, 43-250 Pawłowice

Kontakt

Restauracja Smak Regionu
ul. Katowicka 15
43-250 Pawłowice

+48 32 441 84 51

restauracja@smakregionu.com

Godziny otwarcia:

Poniedziałek–Sobota: 12:00–20:00

Niedziela: 11:00–20:00

Przyjmowania dań na wynos i dań z dowozem:

Poniedziałek–Niedziela: 12:00–19:00